Deli povezavo po e-pošti
Niso bila izpolnjena vsa zahtevana polja.
Pošlji e-pošto

Splošni pogoji prodaje in dobave

Burkert Austria GmbH

SPLOŠNI POGOJI PRODAJE IN DOBAVE
družbe Burkert Austria GmbH

1. Splošno
Za naše prodaje, dobave in storitve veljajo izključno pogoji, navedeni v nadaljevanju. Kupec izjavlja, da se s s temi splošnimi pogoji v celoti strinja. Drugačni pogoji kupcev niso veljavni, razen v primeru, da njihovo uporabo izrecno in pisno potrdimo. Tudi za medsebojne izjave je potrebna obličnost. Sprememba posameznih določb teh splošnih pogojev ne vpliva na veljavnost ostalih določb. Pravic in obveznosti iz prodajnih pogodb brez našega izrecnega soglasja ni mogoče prenesti na druge. Če ni dogovorjeno drugače, ti splošni pogoji veljajo za vsa sedanja in bodoča poslovna razmerja, tudi če se pri posamezni sklenitvi pogodbe v okviru obstoječega poslovnega razmerja izrecno ne sklicujemo na njih.

2. Ponudbe
Ponudbe so vedno, tudi če ni dogovorjeno kaj posebnega, nezavezujoče.

3. Naročila
Naročila veljajo za sprejeta šele po naši potrditvi. Za vsebino in obseg naročila je odločilna naša potrditev (pisna ali elektronska) naročila. V primeru, da je bilo blago dobavljeno takoj, brez potrditve naročila, velja izdan račun kot potrditev naročila.

4. Cene
Naše cene so nezavezujoče in veljajo od kraja dobave, brez embalaže, poštnine, prevoznine, drugih transportnih stroškov, zavarovanja, carine in montaže. V primeru povišanja plač, cen surovin, dajatev in drugih bremenite, ki so bila upoštevana pri izračunu cene, ali uvedbe novih bremenitev v času med sklenitvijo pogodbe in dobavo, lahko zaradi povišanja stroškov zvišamo naše cene.

5. Dobava
Dobavni roki se sproti dogovarjajo za vsako naročilo posebej. Dobavni roki se dogovarjajo samo ob izpolnjenem pogoju nemotene proizvodnje. Dobavni rok velja za izpolnjenega, ko sporočimo, da je blago pripravljeno za pošiljanje, če odpošiljanje blaga brez naše krivde ni mogoče. Kupec ne sme zavrniti delnih dobav. Dovoljene so dobave, ki naročene količine ne dosegajo ali jo presegajo za do 10%. Zaradi posledic višje sile, motenj proizvodnega procesa, stavke, izprtja, ukrepov državnih organov, pomanjkanja surovin ali pripomočkov v času izdelave naročenega in drugih nepredvidenih okoliščin pri nas in naših dobaviteljih lahko od dobavnih pogojev v celoti ali deloma odstopimo. Zaradi neupoštevanja dogovorjenih dobavnih rokov ali prepozne izpolnitve kupec nima pravice do uveljavljanja odškodninskih zahtevkov ali storniranja naročila. Izpadlo količino blaga lahko dobavimo, nismo pa je dolžni dobaviti. S sporočilom kupcu,  da je blago pripravljeno za prevzem, preide nevarnost na kupca. V primeru, da naročnik ni podal posebnega navodila glede transportnega sredstva in transportne poti, po naši presoji izberemo najcenejši in najhitrejši način transporta, brez kakršnekoli naše odgovornosti. Pri transportu blaga, tudi pri dobavah franko in v primeru pridržka lastninske pravice je nevarnost med transportom na strani kupca. Proizvode zapakiramo, če ni dogovorjeno drugače, po svoji presoji.

6. Vračilo blaga
Za primer, da je s kupcem dogovorjeno  vračilo našega blaga, se obračuna najmanj 10% blaga skupaj s stroški embalaže, poštnine, prevoznine, stroški pošiljanja, zavarovanja, carine in montaže, če naše prikrajšanje ni višje od tega. Če je kupec blago že plačal, se izstavi dobropis

7. Grajanje napak
Grajanje napak bomo lahko upoštevali samo, če nas boste nemudoma, najkasneje pa v roku enega tedna po prejemu blaga na prevzemnem kraju, pisno obvestili o napaki blaga in jo natančno specificirali. Napake, ki jih tudi pri skrbnem pregledu v tem roku ni mogoče odkriti, je treba grajati takoj, ko jih odkrijete. Grajati je treba tudi pomembnejše napačne dobave in odstopanja v kvaliteti blaga. Običajna ali manjša odstopanja ali odstopanja kvalitete, oblike, barve, teže ali opreme,  ki jih tehnično ni mogoče preprečiti, ne veljajo za napake in jih ni mogoče grajati. To velja tudi pri dobavah proizvodov, narejenih po vzorcih ali modelih.

8. Garancija
Garantiramo, da naši proizvodi nimajo tovarniških napak ali napak v materialu. Garancija traja 6 mesecev od datuma dobave. V primeru uveljavljanja garancije lahko, po naši odločitvi, proizvod ali dele proizvoda z napako neodplačno zamenjamo z delujočim proizvodom ali deli proizvoda ali pa jih neodplačno popravimo. Na našo zahtevo nam morate zamenjane dele vrniti, stroške pošiljanja pa nosi kupec. Pri napakah, ki jih je mogoče odpraviti, je zahtevek za znižanje kupnine izključen. Kupec lahko napako odpravi sam le z našim soglasjem. V primeru zagona naprave, ki ga je opravil kupec sam ali po njegovem naročilu tretji, je kakršnakoli garancija izključena. Garancija ne velja za dele, ki se sčasoma obrabijo ali dele, ki zaradi svoje surovinske sestave glede na vrsto njihove uporabe predčasno obrabijo. Garancijske zahtevke lahko uveljavlja samo neposredni kupec in niso prenosljivi. Vse navedeno pomeni zaključeno garancijo za proizvode in izključuje kakršnekoli druge garancijske zahtevke.

9. Odgovornost za izdelek
V skladu z zakonom o varstvu potrošnikov je izključena naša odgovornost za poškodbe drugih stvari, ki niso naš proizvod, ne glede na krivdo. V primeru nadaljnje odsvojitve proizvoda velja izključitev odgovornosti za novega imetnika.

10. Svetovanje o uporabi proizvodov, pridržek pravice do spremembe
Uporaba in obdelovanje kupljenega blaga je v izključni odgovornosti kupca. Prodajalčeva govorna in pisna tehnična navodila za uporabo so nezavezujoča, tudi glede morebitnih zaščitenih pravic tretjih in ne odvezujejo kupca obveznosti, da blago sam pregleda in preveri njegovo uporabnost za nameravan namen uporabe.  Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih sprememb.

11. Pridržek lastninske pravice
Lastninska pravica na dobavljenem in predanem blagu preide na kupca šele takrat, ko je plačana celotna kupnina, skupaj z morebitnimi zamudnimi obrestmi, stroški opomina ter stroški postopka. Sprejem menic ali čekov velja le za namen plačila; zato preide lastninska pravica na proizvodu na kupca šele takrat, ko iz tega vrednostnega papirja ni več mogoče uveljavljati zahtevkov do nas. Plačilo s čekom ob sočasni ustanovitvi razmerja financiranja z menico ne velja za plačilo po pozivu za plačilo. V primeru, da bo dobavljeno blago v celoti ali delno vgrajeno v drug predmet, pridržek lastninske pravice ne ugasne; ampak ostajamo solastniki glede na vrednostno razmerje našega pridržka blaga do končnega izdelka.  Kupec lahko blago, na katerem imamo pridržek lastninske pravice v običajnem poslovnem prometu predeluje naprej ali odsvoji. Kupec pa ne sme blaga zastaviti ali dati v zavarovanje terjatev. Za primer nadaljnje prodaje oziroma nadaljnje obdelave blaga kupec že sedaj odstopi vse terjatve iz naslova nadaljnje prodaje z vsemi stranskimi pravicami zoper tretjega dolžnika nam, s pooblastilom za izterjavo terjatve do višine zneska računa. Če bi kupec odstopljeno terjatev izterjal sam, lahko to stori samo kot fiduciar.  Izkupiček, ki ga je izterjal za nas, nam mora nemudoma predati. Na našo zahtevo je kupec dolžan o odstopu terjatve obvestiti svojega kupca in nam podati potrebne informacije za uveljavljanje naših pravic do njegovega kupca. Pred zastavitvijo ali kakršnokoli omejitvijo naših pravic s strani tretjih nas mora kupec nemudoma obvestiti.

12. Plačilo
Prejeto blago je treba plačati v 30 dneh po datumu računa neto, brez odbitkov, na našem plačilnem mestu. Kupnina pa zapade v plačilo takoj, če je kupec v zamudi s plačilom drugih naših terjatev ali če nam je poznana njegova nezanesljiva finančna situacija zaradi vloženega predloga za uvedbo stečaja, sodne ali izvensodne poravnave, protesta čeka ali menice, prisilne izvršbe ali izpada poroka ali drugi dogodki po 1052. členu ODZ. V takem primeru lahko zahtevamo predplačilo za še ne opravljene dobave ali pa odstopimo od pogodbe.  V primeru, da je sočasno odprtih več terjatev do kupca, si lahko ne glede na navedbe kupca, najprej poplačamo obresti in potem najstarejšo odprto terjatev.  Pri prekoračitvi 30 dnevnega plačilnega roka nastopi zamuda brez poprejšnjega obvestila in zaračunajo se zamudne obresti v višini 2% nad vsakokratno obrestno mero avstrijskih velikih bank za kredite za obratna sredstva plus davek na dodano vrednost. Kupec nima pravice zadrževati plačil zaradi nasprotnih zahtevkov ali jih poračunati z nasprotnimi zahtevki.

13. Skice
Skic, dokumentacije in osnutkov ni dovoljeno posredovati tretjim.  Kršitev te določbe ima za posledico polno odškodninsko odgovornost. Prejemnik mora vrniti skice ali dokumentacijo, ki je bila poslana skupaj s ponudbo, če ni oddal naročila.

14. Posebne določbe E-Commerce
Če naročnik naše proizvode ali storitve kupuje preko spleta ali kake druge elektronske oblike, velja poleg že navedenega še naslednje:
Naročnik je odgovoren za varnost svojega gesla in pripoznava, da so nakupi zanj zavezujoči le, če so bili opravljeni z uporabo njegovega gesla. Naročilo lahko odda po uspešni registraciji. Z vnosom osebnih podatkov in klikom na gumb »odpošlji naročilo« v zaključnem koraku postopka naročanja postane nakup blaga, ki je naloženo v košarico, zavezujoč. Prejem naročila se potrdi neposredno po odposlanju naročila.  Kupna pogodba je sklenjena šele po naši potrditvi naročila. Potrditev naročila je elektronska. Vaše naročilo potrdimo po naši prosti presoji. Storili smo vse kar je mogoče, da bi zagotovili, da so vse naše spletne strani in dostopi varni; odklanjamo pa kakršnokoli odgovornost za zlorabe informacij, ki so bile vnešene na spletnih straneh in/ali dostopih, oziroma so bile s spletnih strani / dostopov prenesene, in sicer s strani tretjih, ki niso naši sodelavci. Naročnik se strinja, da na naših spletnih straneh oz. drugih elektronskih načinih naročanja uporabljamo piškotke.  Dobave izvajamo izključno v Avstriji. Plačila se opravljajo po izstavljenih računih z nakazilom na naš poslovni račun. Vse transakcije z debetnimi ali kreditnimi karticami se bremenijo v trenutku nakupa.

15. Omejitev odgovornosti
Odškodninski zahtevki zaradi nezmožnosti storitve, iz pozitivne kršitve pogodbe, iz krivdnih razlogov pred in po sklenitvi pogodbe in iz nedovoljenih ravnanj zoper prodajalca so izključeni, če navedena ravnanja niso bila naklepna. V primeru, da bi odgovornost prodajalca vseeno prišla v poštev, je ta omejena na vrednost blaga, ki ga je prodajalec dobavil.

16. Pravo, ki se uporablja, pristojnost sodišča:
Dogovori se uporaba avstrijskega prava. Pristojno sodišče je stvarno pristojno sodišče na Dunaju. Izpolnitveni kraj za dobave in plačila je Dunaj. Izključena je uporaba Dunajske konvencije iz leta 1980, ZUL 1988/96.

17. Delna ničnost
V primeru, da bi bila posamezna določba teh pogojev poslovanja ali posamezna določba v okviru drugih dogovorov nična, ali bi nična postala, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb ali dogovorov.

Primerjalni seznam